ATHOS-SÄÄTIÖN LUOSTARIKESKUKSEN YSTÄVÄT RY:N SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Athos-Säätiön Luostarikeskuksen Ystävät

ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Athos-Säätiön Luostarikeskuksen Ystävät on rekisteröity yhdis-

tys, joka sukupuoleen, ikään, koulutukseen, asuinpaikkaan ja

kansallisuuteen katsomatta on avoin kaikille sen toiminnasta

kiinnostuneille.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Ortodoksisen kirkon

uskon ja ajattelun tuntemusta sekä tukea aatteellisesti ja ta-

loudellisesti Lammilla sijaitsevan Kaikkien Athosvuoren Pyhien

Perintösäätiön Luostarikeskuksen toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, seminaareja,

näyttelyitä, konsertteja ja muita vastaavia tilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa omien ja mui-

den tuottamien kirkollisten painotuotteiden sekä ortodoksisen

esineistön myyntitoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoi-

tuksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja

myyjäisiä sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3. Jäsenet

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa jokainen,

joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet ja on valmis

osallistumaan niiden toteuttamiseen.

 

Yhdistykseen on mahdollista kuulua myös tukijäsenenä. Tuki-

jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskel-

poinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja

toimintaa.

 

Varsinaiset jäsenet ja tukijäsenet hyväksyy yhdistyksen halli-

tus. Ennen jäseneksi kirjaamista hallituksen tulee varmistaa,

että henkilö tai yhteisö on tutustunut yhdistyksen sääntöihin

ja on valmis osallistumaan niiden toteuttamiseen.

 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen

kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt

ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Vastaavalla tavalla yhdistys

voi nimetä kunniapuheenjohtajan.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kir-

jallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitta-

malla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittä-

väksi.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos hän on jättänyt

erääntyneen jäsenmaksunsa huomautuksista huolimatta mak-

samatta tai on laiminlyönyt ne velvoitukset, joihin hän on yh-

distykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdis-

tyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä

tai ei enää täytä laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Varsinaiselta jäseneltä ja tukijäseneltä perittävän vuotuisen

jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Tukijäsen voi

kuitenkin halutessaan suorittaa tätä suuremman jäsenmak-

sun. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsen-

maksua.

 

Hallitus voi työttömyyden, sairauden tai muun jäsenen talou-

dellista tilannetta hankaloittavan syyn vuoksi myöntää yhdis-

tyksen jäsenelle vapauden jäsenmaksusta, kuitenkin vain vuo-

deksi kerrallaan.

 

Jäsenmaksunsa suorittaneet tai siitä vapautuksen saaneet

varsinaiset jäsenet sekä tukijäsenet ovat oikeutettuja saamaan

kustannuksetta yhdistyksen jäsenlehden itselleen.

 

6. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuu-

luu 7 jäsentä ja 3 varajäsentä. Yksi varsinainen jäsen ja yksi

varajäsen pyritään valitsemaan Kaikkien Athosvuoren Pyhien

Perintösäätiön hallituksen jäsenistä. Vuosikokous nimittää

valitsemistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan. Hallitus valitsee ja nimittää joko keskuudestaan tai ulko-

puoleltaan taloudenhoitajan ja sihteerin.

 

Hallituksen jäsenten toimikausi on 3 vuotta, varajäsenen toi-

mikausi 1 vuosi. Vuosikokouksen valitseman puheenjohtajan

ja varapuheenjohtajan toimikausi on 1 vuosi, niin myös halli-

tuksen valitsemien taloudenhoitajan ja sihteerin toimikausi.

Vuosittain erovuorossa on kolmasosa varsinaista jäsentä, kah-

della ensimmäisellä kerralla arvan perusteella ja sen jälkeen

vuoronsa mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita teh-

täväänsä uudelleen. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,

taloudenhoitajan ja sihteerin toimikausien määrää ei ole rajoi-

tettu.

 

Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen esty-

neenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään 3 päivää ennen

kokousta, kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään

puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat. Hallitus voidaan kut-

sua koolle niin usein kuin se on tarpeen yhdistyksen asioiden

hoitamiseksi. Hallituksen on kuitenkin kokoonnuttava hyvissä

ajoin aina ennen seuraavaa vuosikokousta päättämään sen

sisällöstä ja järjestelyistä.

 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä 4 on

läsnä ja 1 heistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Ää-

nestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaa-

leissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen kokouksen istuntoihin voivat hallituksen kutsusta

osallistua keskustelijoina muutkin yhdistyksen jäsenet ja sen

ulkopuoliset asiantuntijat.

 

Hallituksen jäsenet ja muut luottamustoimiin ja -tehtäviin ni-

metyt tai kutsutut voivat saada tehtävästään erilliskorvausta

todellisten kulujensa osalta, mikäli yhdistyksen budjetti tämän

sallii.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin

tai varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuoden mukainen (1.1.31.12.).

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosiker-

tomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle

viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan/

toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lau-

suntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9. Tilintarkastajat/ Toiminnantarkastajat

 

Vuosikokous valitsee 1 tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan

sekä 1 varatilintarkastajan/ varatoiminnantarkastajan yksivuo-

tiskaudeksi.

 

10. Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen mää-

räämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokous on yhdistyksen korkein päättävä ja valtaa käyttä-

vä elin. Vuosikokoukseen voivat osallistua ja siinä käyttää ää-

nivaltaa yhdistyksen varsinaiset jäsenet erääntyneen jäsen-

maksun maksettuaan. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella var-

sinaisella jäsenellä on 1 ääni. Äänten mennessä tasan ratkai-

see kokouksen pu-heenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vuosikokouksen päätökset syntyvät yksinkertaisella enemmis-

töllä muulloin kuin sääntömuutos- ja purkautumisasioissa.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöy-

täkirjantarkastajaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään hallituksen sihteerin laatima toimintakerto-

mus edelliseltä vuodelta.

6. Käydään läpi tilit, edellisen vuoden tilinpäätös ja tilin-

tarkastajan/ toiminnantarkastajan lausunto sekä pääte-

tään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisil-

le.

7. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten

tilalle ja hallituksen varajäsenet.

8. Valitaan hallituksen jäsenten joukosta puheenjohtaja ja

varapuheenjohtaja seuraavaksi yksivuotiskaudeksi.

9. Valitaan 1 tilintarkastaja/ toiminnantarkastaja ja 1 va-

ratilintarkastaja/ varatoiminnantarkastaja.

10. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma.

11. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavalle

toimintavuodelle.

12. Käsitellään ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jäsen-

ten tekemät aloitteet ja välttämättömiksi katsottavat

muut asiat.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous

niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai

kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä

sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallises-

ti vaatii. Kokous on pidettävä 50 vuorokauden kuluessa siitä,

kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään 14

vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitse tai sähköpos-

titse lähetetyllä kirjeellä.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä 2 peräkkäisessä

yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, vä-

hintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsus-

sa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutoksia

koskevat ehdotukset on lähetettävä etukäteen kirjallisesti

yhdistyksen hallitukselle, joka tutkii ja valmistelee ne.

Myös päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 2 peräk-

käisessä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosiko-

kous, vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Koko-

uskutsussa on mainittava asiasta. Aloite yhdistyksen purkami-

sesta lähetetään hallitukselle, joka tutkii ja valmistelee sen.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat ja omai-

suus luovutetaan Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösääti-

ölle.