KURSSIOHJELMA 2021

 

Panagian puistotie

16900 Lammi

 

 

TULOSSA VUONNA 2021

 

 

 

Ortodoksisen uskon pääkohdat, 16.–18.4.

Tällä kurssilla perehdytään Ortodoksisen kirkon keskeisimpään opetukseen Nikean uskon­tunnustuksen pohjalta, joka sisältää kristinuskon pelastavan opetuksen suppeassa ytimek­käässä muodossa. Kurssi on erityisen hyödyllinen Ortodoksiseen kirkkoon liittymistä suun­nittelevalle ja siihen vasta liittyneille, mutta myös muille, koska Kirkon rikkaasta perinteestä löytyy aina ammennettavaksi uutta raikasta vettä. Kurssin opetuksesta vastaavat TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riip­puen.

 

 

Anastasis

 

Oi pyhä Pääsiäinen, Herran pääsiäinen...” 14.–16.5.

Kurssilla käydään läpi kristillisen Pääsiäisen taustaa sekä sen asemaa Kirkon uskon ja kris­tillisen maailmankatsomuksen perustana valottamalla aihetta Pyhillä Kirjoituksilla, liturgi­silla teksteillä ja pyhien isien teoksilla. Luennoilla käsitellään myös kysymystä kristillisen Pääsiäisen ajankohdan määräytymisestä ja yhteisesti vietetyn Pääsiäisen merkityksestä orto­doksisen perinteen puitteissa. Kurssin opetuksesta vastaavat TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

 

jalka

 

Bysanttilaisen ikonimaalauksen kurssi, 24.–28.5.

Kurssilla opetellaan ikonimaalausta bysanttilaisen tekniikan mukaan. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että niille, joille bysanttilainen ikonimaalaustekniikka on entuudestaan tuttu. Aihe on vapaavalintainen. Opettajana toimii Heljä-Marja Surcel. Täysihoitomaksu on 390–430 euroa majoituksesta riippuen. Ikonilauta ja värit eivät sisälly hintaan.

 

 

kirja

 

Retriitti: teemana Raamattu, 16.–18.7.

Retriitti perustuu Raamatun lukemiseen ja tutkimiseen. Viikonvaihteen aikana käydään alus­tusten ja keskustelujen muodossa läpi Raamatun tekstejä, joissa puhutaan kristillisestä us­kosta, sen perustasta, ilmenemismuodoista, luonteesta ja päämäärästä pyrkien löytämään teksteihin ortodoksisesta kokemusperinteestä nousevia näkökulmia. Retriitin aikana osallis­tutaan aktiivisesti myös jumalanpalveluksiin, joissa Raamatun lukeminen on keskeinen ele­mentti. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Mikko Ylinen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heik­ki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

 

Venäjän puhumisen alkeet, 19.–23.7.

Tavoitteena on oppia puhumaan ja ymmärtämään venäjää tavallisissa arkielämän tilanteissa. Harjoittelemme kielen ääntämistä, puhumista, lukemista ja ymmärtämistä. Opettelemme myös selviämään yksinkertaisista asioista, joihin matkailija joutuu, sekä tutustumme venä­läiseen kulttuuriin ja tapoihin. Kurssi on jatkoa toissa vuonna pidetylle, vaikka uudetkin voi­vat tulla mukaan. Ennen kurssille tuloa osallistujan olisi syytä tutustua ainakin venäjän kir­jaimiin. Opettajana HuK Tarja Kiviniemi. Täysihoitomaksu on 390–430 e majoituksesta riippuen.

 

 

Pyhät Georgiasta

 

 

Aikamme ortodoksiset pyhät, 20.–22.8.

Viime vuosisadalla eri puolilla ortodoksista maailmaa eli poikkeuksellisen paljon suuria py­hiä, joilla oli ja yhä on laaja vaikutus omassa maassaan ja sen ulkopuolellakin. Monet heistä on kanonisoitu vastikään. Tämän kurssin puitteissa tutustumme heihin Athos-Säätiön Ilosa­noman kirkon pylväisiin tehtyjen seinämaalausten kautta, muun muassa Johannes Venäläi­seen, Kosmas Aitolialaiseen, Nektarios Eginalaiseen, Arsenios Kappadokialaiseen, Siluan Athosvuorelaiseen, Georgios Karslidikseen, Justin Popovitsiin, Porfyrios Kausokalivialai­seen, Jakovos Tsalikikseen, Gabriel Urgebadzeen, Paisios Athosvuorelaiseen ja Sofroni Saharoviin painottuen erityisesti heistä Suomessa vähiten tunnettuihin. Kurssin opetuksesta vastaavat TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

 

Pyhiä naisia

 

Ortodoksisen kirkon naispyhät, 20.11.

Ortodoksisen kirkon naispyhät ovat monille tuntemattomia, vaikka heitä on elänyt kautta vuosisatojen ja monet heistä ovat nauttineet eläessään suurta arvostusta. Tämän kurssin ai­kana tutustumme eri vuosisatojen naispyhiin, joista jotkut osallistuivat antaumuksellisesti lähetystyöhön, toiset elivät erakko- tai luostarikilvoittelijoina ja monet puolestaan kuolivat marttyyreina. Erityisesti perehdymme Athos-Säätiön Pyhän Basileioksen kappelin takasei­nälle kuvattuihin ja kristinuskon historian kannalta keskeisiin naispyhiin. Kurssin opetuk­sesta vastaavat TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Yhden päivän täysihoito­maksu on 50 e.

 

 

Jerusalem

 

Jerusalem, Suuren Kuninkaan kaupunki, 26.–28.11.

Mikä teki Jerusalemista Pyhän kaupungin? Kurssilla tarkastellaan Jerusalemia pyhänä kau­punkina ja pyhiinvaelluskeskuksena vanhan liiton ajoista nykyaikaan saakka. Painopiste on varhaiskirkon ajoissa, mutta kurssilla luodaan katsaus myös islamilaisen Jerusalemin syn­tyyn. Luennoista vastaa pappismunkki Serafim Seppälä, joka toimii systemaattisen teolo­gian professorina Itä-Suomen yliopistossa. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

 

 

 

 

 

 

Huom! Athos-Säätiön toimintaa voidaan koronarajoitteiden helpottuessa vielä lisätä vuo­den varrella, joten tilannetta kannattaa seurata Athos-Säätiön internetsivuilta.

 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään sähköpostitse

osoitteeseen info@athossaatio.fi

tai puhelimitse numeroon

050-441 2036.

www.athossaatio.fi