Ιερό Παρεκκλήσιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

 

 

 

 

ikoni

 

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον
καὶ τοῦ ἀπ' αἰῶνος μυστηρίου ἡ φανέρωσις·
ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται
καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται.
Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ, τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν·
χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

 

 

Hannu Pyykkönen: https://www.thinglink.com/mediacard/1342089535038685186