Ortodoksinen usko - kursseja vuonna 2017

 

Retriitti: teemana hiljaisuus, 2.–4.2.

Vuoden kurssitarjontaan sisältyy neljä retriittiä, joista jokaisella on oma toisiaan täydentävä teemansa. Tämän ensimmäisen teemana on hiljaisuus. Viikonvaihteen aikana etsitään orto­doksisen kristillisen perinteen pohjalta erityisesti sisäistä hiljaisuutta ja sitä, miten se voi­daan saavuttaa. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Mikko Ylinen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

Vuoden muiden retriittien ajankohdat ovat 20.–22.4. ja 3.–5.8. ja 26.–28.10. Kaikkiin nel­jään osallistuva saa viimeisen retriitin ilmaiseksi.

 

Retriitti: teemana Raamattu, 20.–22.4.

Retriitti perustuu Raamatun lukemiseen ja tutkimiseen. Viikonvaihteen aikana osanottajat lukevat Raamatun tekstejä sekä yksin että yhdessä, minkä jälkeen niistä keskustellaan ryh­mässä etsien myös ratkaisuja vaikeatajuisiin kohtiin. Lopuksi retriitin ohjaajat kokoavat or­todoksisen perinteen kannalta lukukappaleen keskeisimmät näkökohdat yhteen. Retriitin ai­kana osallistutaan aktiivisesti myös jumalanpalveluksiin, joissa Raamatun lukeminen on keskeinen elementti. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Mikko Ylinen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

Vaihtoehtoinen vappu, 28.4.–1.5.

Järjestä itsellesi toisenlainen vappu jumalallisten asioiden parissa! Tapahtuma rakentuu ju­malanpalvelusten, alustusten, keskustelujen ja kevyen vapaaehtoisen työskentelyn varaan. Aikaa jää myös lukemiselle ja omaehtoiselle liikkumiselle kauniissa keväisessä luonnossa. Täysihoitomaksu on 290–335 e majoituksesta riippuen.

 

Uskollisia Jumalalle kuolemaan asti. Venäjän uusmarttyyrit, 25.–27.5.

Maantieteellisesti lähellä meitä, itäisessä naapurimaassamme, vainottiin kristittyjä vielä puoli vuosisataa sitten. Kommunistihallinto pyrki tekemään Kirkon ja uskovien elämän vai­keaksi ja hävittämään kristinuskon kokonaan. Näin ei kuitenkaan käynyt Kristukselle lop­puun asti uskollisten miesten ja naisten takia, joista Kirkko sai pyhiensä joukkoon monia uusia kirkkaita tähtiä ja taivaallisia esirukoilijoita. Seminaarissa käydään läpi vainojen ajan vaiheita Neuvostoliitossa sekä esitellään joitakin poikkeuksellisen mielenkiintoisia ja mer­kittäviä veritodistajia uusmarttyyrien hämmästyttävän suuresta joukosta. Luennoitsijat tule­vat etupäässä Venäjältä ja heidän venäjäksi pitämänsä luennot tulkataan suomeksi. Luen­noille on vapaa pääsy, mutta täysihoitomaksuna yöpyviltä ja majoittuvilta veloitetaan 120–150 e majoitusvaihtoehdosta riippuen. Joka haluaa osallistua seminaarin järjestelykustan­nuksiin, pyydetään tekemään se lahjoituksen muodossa.

 

Vaihtoehtoinen juhannus, 22.–24.6.

Tämä kesäinen viikonvaihde tarjoaa kirkollista elämää arvostaville mahdollisuuden viettää juhannusta raittiisti ortodoksisen perinteen hengessä jumalanpalvelusten, alustuksiksi tarkoi­tettujen lyhyiden luentojen ja keskustelujen merkeissä keskellä luonnonkaunista suomalaista järvimaisemaa. Täyshoitomaksu on 250–290 e majoituksesta riippuen.

 

Retriitti: teemana Jeesuksen rukous, 3.–5.8.

Retriitissä tutustutaan Ortodoksisen kirkon tehokkaaseen hengelliseen aseeseen, Jeesuksen rukoukseen, jonka jatkuvaan toistamiseen luostarikilvoittelijat pyrkivät mutta jota suositel­laan myös maallikoiden käyttöön. Yksityisesti harjoitettavan rukouksen lisäksi retriitin aika­na toimitetaan myös Jeesuksen rukouspalveluksia. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Taisto Rikkonen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

Ortodoksinuorten kansainvälinen työleiri 13.–19.8.

Leirillä tehdään talkootöitä ryhmässä, osallistutaan päivittäisiin jumalanpalveluksiin sekä keskustellaan hengellistä elämää ja nuorten todellisuutta koskevista aiheista. Tapahtumaan pyritään saamaan nuoria useista maasta, kuten Suomesta, Kreikasta, Venäjältä ja Virosta. Osallistujien edellytetään olevan 17–25 vuoden ikäisiä Ortodoksisen kirkon jäseniä. Suo­mesta leirille otetaan 5–10 henkeä. Osallistumismaksu täysihoidolla on 210 euroa.

 

 

 

Perhe Kirkon opetuksessa, 31.8.–2.9.

 

Perheen asema ja rakenne on meidän aikanamme voimakkaasti muuttumassa. Koska perhet­tä on aina pidetty yhteiskunnan ydinsoluna, ilmiössä on omat vaaransa, minkä lisäksi muu­tosta ohjaa sekulaari ajattelu ja kristillisestä perinteestä irtautuneet arvot. Tässä seminaarissa paneudutaan laajasti perhetematiikkaan erityisesti Idän kristillisen perinteen valossa huo­mioiden keskeisesti aikamme ohjaajavanhusten ja viime vuosisadalla eläneiden pyhien ope­tukset. Seminaariin saapuu tunnettuja puhujia Kreikasta, kuten athoslaiset pappismunkit Ni­kon (Lazarou) ja Savvas (Karampateas).

Seminaari on Athos-Säätiön vuoden päätapahtuma.

Luennoille on vapaa pääsy, mutta täysihoitomaksuna yöpyviltä ja majoittuvilta veloitetaan 120–150 e majoitusvaihtoehdosta riippuen. Joka haluaa osallistua seminaarin järjestelykus­tannuksiin, pyydetään tekemään se lahjoituksen muodossa.

 

 

 

 

Retriitti: teemana vuorokauden jumalanpalvelukset, 26.–28.10.

Tämä retriitti pyrkii avaamaan silmämme Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluselämän rik­kaudelle ja siihen kätkeytyville aarteille. Viikonvaihteen pääpaino on osallistumisessa juma­lanpalveluksiin, jotka toimitetaan täydellisinä ja niiden alkuperäisillä paikoilla. Monet pal­velukset sijoittuvat yöaikaan. Retriitti on harvinainen, jopa ainutlaatuinen mahdollisuus saa­da kokemus Ortodoksisen kirkon vuorokauden jumalanpalveluskierrosta aidoimmillaan. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Taisto Rikkonen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.